Styrelsen har vid senaste styrelsemötet beslutat om en avgifthöjning från och med 2011-07-01 på 10 %. Detta påkallat av den allmänna kostnadsökningen samt ett eftersatt underhåll av byggnaderna. Noteras bör att avgiften ej ändrats sedan bildandet 2002. En redogörelse för utförda och kommande/planerade underhållsinsatser har kommit i brevlådan.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.