Viktigt att känna till för dig som medlem i föreningen

Det är viktigt att alla boende känner till föreningens stadgar. Om du inte har dem, kontakta styrelsen.

Tänk på Dina grannar när det gäller lämplig avvägning av ljud- och bullernivå, framförallt för perioden mellan 22.00 och 07.00. Tänk också på att sommaren, med öppna fönster, innebär andra störningar än vintern.

Utan styrelsens medgivande får skyltar, markiser, parabolantenner etc inte fästas på fastigheten.

Vår enskilt största kostnad, förutom fastighetsskatten, är uppvärmning och vatten. Hjälp oss att spara kostnader genom att följa Energisparrådets rekommendationer att hellre duscha än bada och att inte diska under rinnande vatten. Se också till att inga toaletter eller vattenkranar rinner eller droppar. Tänk också på att det är viktigt att det alltid står vatten i vattenlåsen för att förhindra sprickbildning.

Trapphus

Rökning och fimpning är inte tillåten i trapphusen. Se också till att plocka upp fimpar efter er.

Observera att förvaring av barnvagnar i trapphus är förbjudet numer, dels för att de kan utgöra ett hinder vid brand – för evakuering eller brandkårens arbete, dels för att de själva ger en kraftig rökutveckling om de börjar brinna – de är mycket lättantändliga! Barnvagnar kan förvaras i cykelförrådet.

Tvättstuga

Tvättstugan är utrustad med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, mangel samt en avfuktare.

Boka tid gör du genom nyckeltavlan i tvättstugan. Om du inte har tagit din tid i anspråk en (1) timme efter uppsatt tid, får någon annan ta din tid.

Städning i tvättstugan ska göras efter varje tvättpass. Städningen omfattar rengöring av filter i torktumlare, avtorkning av tvättmaskinerna, våttorkning av golvet samt rengöring av tvätthon.

Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den!

Sopor och återvinning

  • Hushållssopor samt komposterbart läggs i respektive kärl vid övre grinden. Påsar för kompost får man köpa själv, finns i livsmedelsbutikerna. Dessa töms på fredagmornar via avtal med Region Gotland.
  • Tidningar, Kartong/Wellpapp, Metall och Plast har egna kärl på gaveln till gårdshuset som töms varannan vecka av Gotland Recycling via ett separat avtal.
  • Glas och flaskor får inte kastas i soporna och ej heller ställas i soprummet utan ska lämnas i kommunens igloos. På COOP:s parkering, bakom hamnkontoret i inre hamnen samt vid ICA Atterdag finns det sådana.
  • Batterier får inte kastas i soporna utan ska lämnas i en batteriholk (finns på Torgkassen i källaren där returglas/burkar lämnas).
  • Övrigt ska lämnas på återvinningscentral (se nedan).

Mer information om återvinning och källsortering på Gotland: http://www.gotland.se/imcms/1343

Städning

Föreningen anlitar firma Lyanders Fastighetsservice. I deras uppdrag ingår trapphusstädning varje vecka

Vi har två (2) gemensamma städdagar per år för att sköta om våra gemensamma utrymmen och framförallt trädgården. Genom att delta är du med och tar ditt ansvar för skötseln av fastigheten.

Källare och vind

Se till att dörrarna till källare och vind hålls låsta. Sätt lås på ditt förråd så att vi inte får objudna gäster. Det är av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet att ställa möbler, kartonger e.dyl. i gångarna.

Balkonger

Vissa lägenheter är försedda med balkonger. För att undvika skador måste de som har förmånen av balkonger hålla dem rena från snö och löv.

Om ni använder kolgrill på balkonger så var försiktig! Grilla helst i trädgården.

Gården

Använd gärna gården – men glöm inte att städa efter Dig.

Om Du grillar – tänk på att oset kan störa grannarna. Med tanke på brandfaran: se till att glöden är helt släckt innan du tömmer grillen på kol.

Boende i andra hand

Tillåtelse till uthyrning under kortare tid, pga. studier, tillfälligt arbete på annan ort eller militärtjänst, lämnas av styrelsen. Ansökan måste ske skriftligt med angivande av skäl till uthyrningen, tidsrymden samt namn på hyresgästen. Glöm inte att meddela din egen adress till styrelsen under uthyrningstiden.

I det fall styrelsen inte anser sig kunna godkänna uthyrningen kan hyresgäst vända sig till hyresnämnden för prövning.

Under 2015 provar vi andrahandsuthyrning unde Almedalsveckan. Detta har meddelats separat.

Reparationer och underhåll

Rättigheter och skyldigheter vad gäller reparationer och underhåll av lägenheter regleras i föreningens stadgar.

I korthet gäller följande. Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av sina lägenheter. Bostadsrättshavaren svarar också för s.k. grenrör, d.v.s. rör fram till stamledningar som huset har för avlopp, vatten och elektricitet. Observera att lägenheternas elmätare sitter i trapphusen.

Föreningen svarar för t.ex. rörstammar, trapphus och källare liksom fasader, yttertak och trädgård samt ventilationssystem.

Föreningen svarar också för stammar till TV-antennen och uttag i lägenheten. Eftersom varje ingrepp eller flytt kan innebära störningar för grannarna får detta endast göras av behörig reparatör eller firma.

Tänker du reparera eller renovera lägenheten så tag kontakt med någon ur styrelsen. Särskilt viktigt är detta vid renovering av kök och badrum samt flytt/rivning av väggar. Kontrollera för säkerhets skull att det du tänker göra inte är sådant som kräver särskilda tillstånd, t.ex. bygglov.

Föreningen är ej stambytt generellt – byte av avloppsstammar sker vartefter medlemmar renoverar badrum/kök samt vid läckage. Föreningen har utarbetat en policy gällande Badrumsrenoveringar, se bilaga 3. Den tillämpas också vid renovering av kök.

Generellt gäller att föreningen EJ betalar för arbeten som föreningen ej själva offererats och beställt.

Ventilation

Ventilationssystemet är i första hand till för att ta bort lukt (matos, tobaksrök, mm) och fukt. Samt att förse oss med syre – frisk luft helt enkelt. I en flerbostadsfastighet är ventilation inte en angelägenhet för var och en för sig – brister i ventilationen kan lätt orsaka att exempelvis matos kommer in till grannen.

I gatuhusen har vi självdragssystem med undantag av de lägenheter som befinner sig i markplan på Klosterbrunnsgatan 5. Det bygger på skorstensprincipen; varm luft (inomhusluft) är lättare än kall luft (utomhusluft) och stiger därmed. Utomhusluft tas in via ventiler i fönstrens ovankant (eller ventil på yttervägg) och sugs via självdraget ut genom “imkanalerna” i kök och badrum.

Imkanaler (frånluft) är ofta otäta i gamla hus! Det gör inte så mycket så länge inga fläktar “trycker” in luft i dom. Innan köksfläkt eller badrumsfläkt ansluts måste man kontrollera att imkanalen är tät! Om så ej är fallet, kontakta styrelsen.

Övriga lägenheter har fläktbaserad ventilation.

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring vilken innefattar ansvar för skador på fastigheten förorsakade av utströmmande ledningsvatten, brand och inbrott.

Fastighetsförsäkringen reglerar inte skador på din egendom som t.ex. inredning som du betalt själv. Styrelsen rekommenderar starkt att du som bostadsrättshavare tecknar en egen hemförsäkring. Kontrollera att din försäkring verkligen gäller för bostadsföreningar och att den täcker Bostadsföreningens självrisk.

Månadsavgiften

Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att erlägga månadsavgiften, även när du eventuellt har hyrt ut lägenheten.

Månadsavgiften fastställs av styrelsen. Den täcker din del av alla de gemensamma kostnader som föreningen har för fastigheten: driftkostnader,  underhålls- och reparationskostnader. Avgiften ska också täcka Du betalar en avgift som står i relation till lägenhetens del av föreningens totala bostadsyta.

Kostnader är låneräntor, avgifter för sophämtning, vatten, el och värme, skatter, fastighetsskötsel och städning, försäkringar, reparationer och underhåll.

Ekonomisk förvaltning sköts av en tidigare medlem i föreningen (Tord Ekman) i samråd med styrelsen.

Trygghet

Håll ögonen öppna om obehöriga rör sig i fastigheten. Stäng portarna om dessa är uppställda och ingen finns i närheten. Peta gärna ner grannens tidningar och post i brevlådan. Berätta för Dina grannar om du reser bort. Tänk på att grannsamverkan hjälper mot och kan förhindra inbrott.

Nycklar

Lägenhetsnycklarna är kopieringsskyddade. Om du behöver fler nycklar, kontakta ansvarig styrelseledamot, för närvarande Ivan Sandell.

Brand

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder: www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandvarnare/. För att hindra eller begränsa skador till följd av bränder bör varje byggnad som stadigvarande eller tillfälligt används för bostadsändamål vara försedd med fast installerad och fungerande brandvarnare eller motsvarande anordning för tidig varning vid brand.

Varje trapphus är försett med en brandsläckare högst upp.

Försäljning

Meddela styrelsen om Du tänker sälja lägenheten så att vi tillsammans kan underlätta det administrativa arbete som krävs i detta sammanhang. Tänk gärna på att det finns grannar som också kan vara intresserade av din lägenhet.

Styrelsen arbetar ideellt och utgör ingen “service-enhet”, ej heller vid försäljning av medlemmars lägenhet! Se till att själv ha ordning på kontrakt och övriga dokument som krävs vid försäljning.

Akut vattenläckage

Vid omfattande, akut vattenläckage, måste huvudvattenkranen  (som sitter på väggen i pannrummet på Klosterbrunnsgatan) stängas av omedelbart. Ta kontakt med Lyanders Fastighetsservice (se länk nedan) eller Lennart Esklund (ordförande).

Övriga felanmälningar och bra länkar

Föreningens hyresgäster

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.